Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky

BRATISLAVA 18. decembra (WBN/PR) – Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest.

Do projektu DCOM sa zapojilo 1 511 obcí a miest po celom Slovensku, čo zahŕňa takmer 1,4 milióna obyvateľov. Z projektu by mali profitovať nielen bežní občania a podnikateľské subjekty, ale aj samotné obce a mestá. Elektronizácia samosprávy zvýši transparentnosť poskytovaných služieb a odľahčí celkovú administratívnu záťaž.

„Teší nás, že v súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 1 500 obcí a miest, pričom projekt bol pôvodne dimenzovaný na 1 057 obcí a miest. Najviac obcí a miest je zapojených v prešovskom a banskobystrickom samosprávnom kraji, následne v košickom a nitrianskom samosprávnom kraji“, povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS.

Všetky hlavné aktivity DCOM boli ukončené k novembru 2015 a k decembru 2015 budú ukončené podporné aktivity. Od januára je projekt pripravený na používanie pre celú verejnosť.

„Projekt sa dostal do svojho finále a vytvorený Informačný systém DCOM je pripravený na používanie. Vieme, že celý realizačný proces bol náročný čo sa týka integrácií, zapájania ISO dodávateľov, ako aj zapájania samotných obcí a miest. V závere projektu však môžeme povedať, že všetka námaha a strávený čas realizáciou projektu DCOM, stál za t,“ povedal Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Online bude až 138 služieb
Od januára 2016 bude vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje samospráva, oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Konkrétne bude k dispozícií 138 elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje, pričom kvalita služieb nie je závislá na veľkosti obce či mesta. Jedná sa napríklad o platenie miestnych daní, podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, poplatky za komunálne odpady a rôzne iné. Služby budú prístupné online 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vypracovanie a doručenie úradných podaní bude možné odkiaľkoľvek, kde je prístupný internet. Občania budú navyše priebežne informovaní o stave vybavovania ich žiadosti, čo zvýši celkovú transparentnosť poskytovaných služieb.

Samospráva bližšie k občanom

Prostredníctvom projektu DCOM majú obce a mestá príležitosť pracovať s najmodernejšími IT technológiami, vďaka čomu sú úrady pripravené na požiadavky dnešnej doby. Moderné IT technológie tak umožnia obecným a mestským úradom poskytnúť vyššiu kvalitu služieb. Projekt DCOM sprístupní občanom databázy vybraných registrov a inštitúcií (napr. Register fyzických a právnických osôb, Kataster nehnuteľností, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa a iné), a to všetko jednoducho, pohodlne a rýchlo, len na niekoľko kliknutí.

Elektronické služby samosprávy budú pre verejnosť dostupné prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na www.slovensko.sk, portálu národného projektu DCOM (https://www.dcom.sk/vsetky-esluzby), ako aj prostredníctvom internetovej stránky obce alebo mesta zapojených do projektu DCOM.

Vznik projektu a jeho financovanie

Národný projekt DCOM realizuje DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorý začal svoje podporné aktivity súvisiace s projektom, medzi ktoré patrí „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“, v novembri 2011. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzatvorená dňa 20. septembra 2012, pričom celková výška NFP predstavuje 47 061 931, 56 EUR vrátane DPH, čo je 95 % z celkových výdavkov vynaložených na realizáciu projektu. Po ukončení procesu verejného obstarávania bola dňa 07. novembra 2013 uzatvorená zmluva vo výške 45 869 767, 34 EUR vrátane DPH s konzorciom dodávateľov PosAm, spol. s r. o. a DATALAN, a.s., na základe čoho začali práce na dodávke
a realizácii samotného diela IS DCOM.

Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Viac informácii o projekte DCOM na www.dcom.sk.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) je záujmové združenie právnických osôb, založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zo zakladajúcej listiny je hlavným predmetom činnosti DEUS podpora a propagovanie procesov informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe, s dôrazom na územnú samosprávu a zabezpečovanie nevyhnutnej informačno-komunikačnej podpory pre územnú samosprávu. www.zdruzeniedeus.sk.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. decembra 2015

Odporúčané články